مچله نقد سینما شماره 14
Document

صاحب امتیاز |

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

مدیر مسئول |

محسن مومنی شریف

سردبیر |

محمد رضا رضاپور

دبیر تحریری |

حمیدرضا بوالی

Document

صاحب امتیاز |

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

مدیر مسئول |

محسن مومنی شریف

سردبیر |

محمد رضا رضاپور

دبیر تحریری |

حمیدرضا بوالی

صاحب امتیاز |

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

مدیر مسئول |

محسن مومنی شریف

سردبیر |

محمد رضا رضاپور

دبیر تحریری |

حمیدرضا بوالی

لوگو
لوگو
۱۳۹۸
۱۳۹۷
فروردین
اردیبهشت
۱۳۹۶
مرداد
۱۳۹۵
۱۳۹۴
اردیبهشت
خرداد و تیر
بهمن و اسفند
۱۳۹۳
بهمن